REGULAMIN

WŁAŚCICIELEM MARKI SZKOŁA WSPINANIA ÓSEMKA JEST:vertikala kubaAgencja Sportowo Turystyczna
„Vertikala” Jakub Janas

Włocin Kolonia 74
98-235 Błaszki
NIP: 827-22-22-167  REGON: 101611091
TEL: 532518508 E-MAIL: biuro@vertikala.pl

 

Regulamin


 

§ 1. Definicje

 

Uczestnik :

a) osoba która ukończyła 16 rok życia oraz przedłoży pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w kursach,
b) pełnoletnia osoba fizyczna,
c) firma lub organizacja posiadająca osobowość prawna.

Szkoła – Szkoła Wspinania Ósemka (https://kursskalkowy.pl) prowadzona przez firmę Agencja Sportowo Turystyczna „Vertikala” Jakub Janas z siedzibą w Włocin Kolonia 74, 98-235 Błaszki, NIP:8272222167, REGON:101611091 

Kurs usługa szkoleniowa znajdująca się na stronie internetowej szkoły (https://kursskalkowy.pl/kursy-wspinaczkowe), która posiada formularz zgłoszeniowy, określający w szczególności rodzaj, cenę oraz datę świadczenia usługi.

Obóz – usługa rekreacyjna znajdująca się na stronie internetowej szkoły (https://kursskalkowy.pl/obozy-wspinaczkowe), która posiada formularz zgłoszeniowy, określający w szczególności rodzaj, cenę oraz datę świadczenia usługi.

Impreza –  usługa rekreacyjna znajdująca się na stronie internetowej szkoły (https://kursskalkowy.pl/imprezy-osemki), która posiada formularz zgłoszeniowy, określający w szczególności rodzaj, cenę oraz datę świadczenia usługi.

Formularz zgłoszeniowy – formularz dostępny na stronach szkoły osobno dla każdego rodzaju kursu lub obozu lub imprezy, uwzględniający rodzaj, termin, cenę oraz dane uczestnika.

Wstępna rezerwacja –poprawnie wypełniony i wysłany formularz zgłoszeniowy, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży usługi.

Pełna rezerwacja – zawarcie umowy świadczenia usługi, poprzez wpłatę: zaliczki (kursy) lub pełnej ceny usługi (obozy, imprezy) na konto Szkoły, po wcześniejszym potwierdzeniu wstępnej rezerwacji drogą elektroniczną przez szkołę.

 

§ 2. Rodzaje i Zakres Usług

 

1. Przedmiotem sprzedaży są kursy, obozy oraz imprezy znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej, prezentowane na stronie Szkoły.

2. Składnikami oferty są: rodzaj, termin oraz cena.

3. Uczestnik kursu lub obozu lub imprezy objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę 5000 zł podczas trwania kursu.

 

§ 3. Składanie zamówienia

 

1. Wstępna rezerwacja kursu lub obozu lub imprezy następuje wyłącznie poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie szkoły oraz akceptację postanowień Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. 

1.1. Konieczne jest również zaznaczenia pola zgody przy tekście:

„Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu na potrzeby firmy: Agencja Sportowo Turystyczna Vertikala Jakub Janas” „( zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 133, poz. 883 ze zm.)”

2. Przyjęcie wstępnej rezerwacji od uczestnika jest potwierdzane zwrotną wiadomością e-mail na adres e-mail uczestnika podany w formularzu zgłoszeniowym.

2.1 Ważność potwierdzonej wstępnej rezerwacji wynosi 48 godzin

3. Pełna rezerwacja kursu następuje po wpłacie zaliczki w wysokości 250 zł lub korzystając z ceny promocyjnej, pełnej kwoty. Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia wstępnej rezerwacji. Wpłata musi być dokonana bezpośrednio na konto Szkoły. Jeśli rezerwacja kursu miała miejsce w okresie krótszym niż 15 dni przed rozpoczęciem kursu, należy wpłacić całość kwoty należnej za kurs jedną wpłatą.

4. Pełna rezerwacja obozu lub imprezy następuje po wpłacie całości należności. Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia wstępnej rezerwacji. Wpłata musi być dokonana bezpośrednio na konto szkoły. 

5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

 

§ 4. Wykonanie zamówienia

 

1. Warunkiem realizacji kursu jest wpłata pozostałej kwoty odpowiednio dla danego rodzaju kursu.

2. Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej 15 dni przed rozpoczęciem kursu na konto Szkoły.

Jeżeli rezerwacja miała miejsce w okresie krótszym niż 15 dni przed rozpoczęciem kursu, należy wpłacić całość kwoty jedną wpłatą.

3. Kursy odbywają się w grupach maksymlnie 4 osobowych + instruktor prowadzący kurs.

4. Forma zajęć będzie się opierać o zajęcia praktyczne w terenie skalnym oraz uzupełnieniem wiedzą teoretyczną.

5. Wszystkie kursy prowadzone są według programu podanego na stronie internetowej szkoły odpowiednio do rodzaju kursu.

6. Czas trwania kursu podany jest na stronie internetowej szkoły odpowiednio do rodzaju kursu.

7. Potwierdzeniem zawarcia umowy będzie paragon kasy fiskalnej lub faktura.

 

§ 5. Odstąpienie od umowy przez konsumenta

 

1. Zgodnie z zapisem: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta:

Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (Zaliczka jest bezzwrotna)

2. Jeśli rezerwacja miała miejsce w okresie krótszym niż 15 dni przed rozpoczęciem kursu i zostanie wpłacona całość kwoty ale z różnych względów uczestnictwo w kursie będzie niemożliwe, wpłacona kwota zostanie pomniejszona o wartość zaliczki. Pozostała część kwoty może zostać przeniesiona na rzecz takiego samego rodzaju usługi w innym terminie. Konieczne jest wówczas ponowne wpłacenie zaliczki do kolejnej rezerwacji. 

3.  Jeśli po pełnej rezerwacji obozu lub imprezy, uczestnik z różnych względów nie będzie mógł wziąć udziału w wybranym przez Siebie terminie, wpłacona kwota zostanie  przeniesiona na rzecz takiego samego rodzaju usługi w innym terminie, po opłaceniu dodatkowej opłaty w wysokości 50 zł

 

§ 6. Postanowienia końcowe

 

1. Administratorem danych osobowych jest Agencja Sportowo Turystyczna Vertikala Jakub Janas ( zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 133, poz. 883 ze zm.)

2. Uczestnicy wyrażają zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną w celu dokonania rezerwacji oraz świadczenia usług.

3. Uczestnicy wyrażają zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej newsletter drogą elektroniczną. W każdym momencie uczestnik może zrezygnować z dalszego otrzymywania wiadomości newsletter.

Data aktualizacji: 16-03-2018